Canal de fotos

29/4/14

Ple ordinari d'abril

Ahir vam celebrar el ple ordinari corresponent al mes d'abril amb l'assistència dels set regidors i la presència de set persones com a públic. Els dos primers punts de l'ordre del dia van consistir en donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple i de l'estat d'execució del pressupost.

Posteriorment es va donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici del 2013 que es va tancar amb un romanent de tresoreria de 188.498 €, així com de l'informe trimestral de morositat del que s'extreu que l'Ajuntament de Tavèrnoles presenta un període mig de pagament de factures de 13,56 dies.

El següent punt de l'ordre del dia va ser l'aprovació definitiva del projecte "Arranjament del carrer Montseny i millora dels serveis existents" on es va estimar parcialment l'al·legació presentada pel grup de TAV en la part d'evitar duplicitats en l'àmbit d'actuació, desestimant la part de l'al·legació que feia referència a la disposició de places d'aparcament en semibateria. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de CiU i ERC, mentre que el grup de TAV va votar-hi en contra.

Per unanimitat es van aprovar els dos convenis amb el Consell Comarcal d'Osona: el primer d'ells en matèria de Serveis Socials relatiu al Banc d'Ajudes Tècniques i al Servei d'Atenció Domicilària; i el segon per a l'execució de les obres "Actuacions d'arranjaments de diversos camins. Sau-Collsacabra".

També per unanimitat de tots els grups es van aprovar la resta de punts de l'ordre del dia que van ser l'expedient de licitació de l'obra "Arranjament del carrer Montseny i millora de serveis existents", el mapa de capacitat acústica del municipi de Tavèrnoles, l'aprovació del plec de clàusules administratives generals i finalment la designació de membres de les meses electorals per a les eleccions europees.

P.D.: la fotografia que il·lustra el post és d'en Jordi Vila

Comparteix-ho