Canal de fotos

3/8/10

Ple extraordinari d'agost

Ahir al vespre vam tenir un ple extraordinari amb l'assistència dels set regidors. A banda de l'aprovació de l'acta del ple de juliol hi havia un únic punt a l'ordre del dia. Així es va aprovar per majoria l'acta de delimitació entre els termes municipals de Les Masies de Roda i Tavèrnoles.

Concretament l'objecte de la modificació de la delimitació es troba en uns terrenys pertanyents a la fàbrica coneguda com a Lacombe que es proposa que passin a ser de Les Masies de Roda i en els terrenys de l'INCASÒL que es proposa que passin a ser de Tavèrnoles. També s'aprofita per modificar el terme en el seu pas per les granges del Cós on fins ara el límit municipal passava pel mig de les edificacions i ara es proposa que passin dites granges a ser de Tavèrnoles.

2/8/10

En resposta al Consell Assessor de Tavèrnoles

Des del primer moment que un assumeix el càrrec de regidor sap que estarà sotmès a un cert anàlisi de les seves accions. Forma part de la condició de càrrec electe i tots els que en som crec que ho tenim prou clar i assumit, d’igual manera que sabem que les exigències sempre tindran un to més elevat que els agraïments.

Ara bé, hom caldria esperar que qualsevol anàlisi tingués uns fonaments prou sòlids com per ser pres en consideració; només d’aquesta manera es pot avançar en la millora de la feina que ens toca portar a terme dintre de l’Ajuntament. Malauradament l’escrit d’opinió publicat a la revista municipal de La Rella per part del Consell Assessor de Participació Ciutadana en bastants punts no compleix aquestes premisses d’anàlisi ben documentada i acaba sent un escrit amb certes afirmacions gratuïtes i poc fonamentades. És per aquest motiu que em veig amb la necessitat (i gairebé l’obligació) de rebatre alguna d’aquestes afirmacions a les que feia referència anteriorment.

Com a regidor de Participació Ciutadana lamento que la principal conclusió que es desprengui de l’escrit sigui que des de l’Ajuntament “no es creu en la Participació Ciutadana i es fa de forma obligada, perquè la llei així ho estipula”. D’igual manera s’afirma que “l’única funció real del Consell Assessor era la de complir un expedient” i es deixa entreveure que les funcions del mateix no es van explicar amb prou claredat.

Doncs si hem de parlar de lleis, m’agradaria remetre’m al Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006) on en el seu capítol III tracta sobre el Dret a la Participació Ciutadana. En aquest sentit la llei només estipula que cada administració determinarà els mecanismes d’informació i comunicació de les actuacions urbanístiques, així com els mitjans per a recollir opinions i suggeriments, i la seva posterior publicació. En cap cas aquest reglament determina si s’han de convocar tallers de participació ciutadana i ni tan sols obliga a fer sessions d’exposició pública. Per tant tot el procés de participació ciutadana vinculat al POUM quedarà determinat pel Programa de Participació Ciutadana. En el cas de Tavèrnoles, aquest és un document prou ambiciós com per poder afirmar tan alegrement que es fa Participació Ciutadana perquè la llei així ho estipula.

Pel que fa a les funcions del Consell Assessor, l’article 24 de l’esmentat Reglament diu textualment “Els ajuntaments poden constituir, ..., consells assessors urbanístics, amb les facultats informatives i deliberatives que en cada cas els reconeguin” i també es determina que “Aquests consells estaran integrats pels membres que designin els ajuntaments”. De nou consultant el Programa de Participació Ciutadana podrem treure l’entrellat sobre la funció del Consell Assessor; així en l’apartat 4.2 s’especifica ben clarament que “la finalitat del Consell Assessor serà la de garantir i avaluar el nivell de participació ciutadana dintre del POUM”. Certament resulta com a mínim agosarat afirmar que la creació d’un Consell Assessor té només com a objectiu el complir amb un expedient, quan el propi reglament no obliga a la creació del consell assessor. Per altra banda des de la primera sessió de participació ciutadana del POUM (febrer del 2009) s’ha estat fent una crida oberta a qualsevol veí del municipi per integrar-se a aquest Consell Assessor, una crida que s’ha repetit dintre dels grups de treball de cada regidoria. Precisament l’Ajuntament no ha volgut designar directament cap membre en favor de la transparència i la pròpia funcionalitat del Consell.

Serveixi doncs aquest apunt per aclarir (i ja posats a fer, documentar) algunes de les apreciacions que apareixien en l’escrit que el Consell Assessor de Participació Ciutadana de Tavèrnoles publicava en l’edició de juliol de La Rella. No entraré a valorar altres “detalls” als que es feien referència, ja que entenc que no em correspon a mi aclarir quins regidors havien de ser presents a la taula o havien d’intervenir en la sessió del passat 11 de juny.

Comparteix-ho