Canal de fotos

2/8/10

En resposta al Consell Assessor de Tavèrnoles

Des del primer moment que un assumeix el càrrec de regidor sap que estarà sotmès a un cert anàlisi de les seves accions. Forma part de la condició de càrrec electe i tots els que en som crec que ho tenim prou clar i assumit, d’igual manera que sabem que les exigències sempre tindran un to més elevat que els agraïments.

Ara bé, hom caldria esperar que qualsevol anàlisi tingués uns fonaments prou sòlids com per ser pres en consideració; només d’aquesta manera es pot avançar en la millora de la feina que ens toca portar a terme dintre de l’Ajuntament. Malauradament l’escrit d’opinió publicat a la revista municipal de La Rella per part del Consell Assessor de Participació Ciutadana en bastants punts no compleix aquestes premisses d’anàlisi ben documentada i acaba sent un escrit amb certes afirmacions gratuïtes i poc fonamentades. És per aquest motiu que em veig amb la necessitat (i gairebé l’obligació) de rebatre alguna d’aquestes afirmacions a les que feia referència anteriorment.

Com a regidor de Participació Ciutadana lamento que la principal conclusió que es desprengui de l’escrit sigui que des de l’Ajuntament “no es creu en la Participació Ciutadana i es fa de forma obligada, perquè la llei així ho estipula”. D’igual manera s’afirma que “l’única funció real del Consell Assessor era la de complir un expedient” i es deixa entreveure que les funcions del mateix no es van explicar amb prou claredat.

Doncs si hem de parlar de lleis, m’agradaria remetre’m al Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006) on en el seu capítol III tracta sobre el Dret a la Participació Ciutadana. En aquest sentit la llei només estipula que cada administració determinarà els mecanismes d’informació i comunicació de les actuacions urbanístiques, així com els mitjans per a recollir opinions i suggeriments, i la seva posterior publicació. En cap cas aquest reglament determina si s’han de convocar tallers de participació ciutadana i ni tan sols obliga a fer sessions d’exposició pública. Per tant tot el procés de participació ciutadana vinculat al POUM quedarà determinat pel Programa de Participació Ciutadana. En el cas de Tavèrnoles, aquest és un document prou ambiciós com per poder afirmar tan alegrement que es fa Participació Ciutadana perquè la llei així ho estipula.

Pel que fa a les funcions del Consell Assessor, l’article 24 de l’esmentat Reglament diu textualment “Els ajuntaments poden constituir, ..., consells assessors urbanístics, amb les facultats informatives i deliberatives que en cada cas els reconeguin” i també es determina que “Aquests consells estaran integrats pels membres que designin els ajuntaments”. De nou consultant el Programa de Participació Ciutadana podrem treure l’entrellat sobre la funció del Consell Assessor; així en l’apartat 4.2 s’especifica ben clarament que “la finalitat del Consell Assessor serà la de garantir i avaluar el nivell de participació ciutadana dintre del POUM”. Certament resulta com a mínim agosarat afirmar que la creació d’un Consell Assessor té només com a objectiu el complir amb un expedient, quan el propi reglament no obliga a la creació del consell assessor. Per altra banda des de la primera sessió de participació ciutadana del POUM (febrer del 2009) s’ha estat fent una crida oberta a qualsevol veí del municipi per integrar-se a aquest Consell Assessor, una crida que s’ha repetit dintre dels grups de treball de cada regidoria. Precisament l’Ajuntament no ha volgut designar directament cap membre en favor de la transparència i la pròpia funcionalitat del Consell.

Serveixi doncs aquest apunt per aclarir (i ja posats a fer, documentar) algunes de les apreciacions que apareixien en l’escrit que el Consell Assessor de Participació Ciutadana de Tavèrnoles publicava en l’edició de juliol de La Rella. No entraré a valorar altres “detalls” als que es feien referència, ja que entenc que no em correspon a mi aclarir quins regidors havien de ser presents a la taula o havien d’intervenir en la sessió del passat 11 de juny.

4 comentaris:

Sobre l’escrit publicat a la Rella, la falta d’espai ens va fer reduir el que en principi es volia publicar, era un detall cronològic i totalment argumentat de la queixa que presentàvem el Consell Assessor.
Jo en aquest espai (i a títol personal) sols t’argumentaré els punts que tu fas referència.
La frase “no es creu en la Participació Ciutadana i es fa de forma obligada” correspon a la 2º sessió, que a diferència de la 1ª, que va ser esbombada, publicitada i fins hi tot requerida l’assistència per telèfon a casa per casa, aquesta segona donava la sensació de que si es passava de llarg millor. Va ser pel moviment d’alguns del poble que la demanàvem i amb respostes bastants alarmants per part d’alguns regidors com “que no es faria pas” “que el poble com menys sabés millor” “que no hi havia pressupost” etc... fins arribar a una reunió amb tu i els del teu grup de treball que es va “aclarir” el tema. Llavors tot va ser de forma precipitada.
També jo em remeto a lleis sobre la Participació Ciutadana, en concret a l’article 8.2 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol del text refós de la Llei d’Urbanisme “1. Es garanteix i s’han de fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de participació de la ciutadania en els processos urbanística de planejament i de gestió” Aquesta frase es pot materialitzar tant llarga o tant curta com es vol i tot queda dins la llei. El que emprenya és que es faci amb el mètode curt i es vulgui vendre el llarg aprofitant que molta gent del poble no domina la matèria i els que la dominen no son del poble i no tenen més que la teva versió ( em refereixo al reportatge sortit al setmanari el 9 nou i el teu escrit a internet ens els quals afirmes que la 2º participació va ser fantàstica (.?.) em van fer rumiar si és que tu i jo no havíem anat a la mateixa sessió...) i penjar-se medalles dia si dia també.
Sobre el Consell Assessor: La frase “Els ajuntaments poden constituir VOLUNTARIAMENT (ja ho pots escriure, ja) consells assessors, amb les facultats informatives i deliberatives que en cada cas els reconeguin “ el mateix que deia a dalt, es pot fer tant llarg o curt com es vulgui i tot queda dins la llei. I tot es ven com es vol vendre.

Et poso un exemple de les facultats que es reconeixen al Consell en altres municipis:

-Formular i plantejar propostes, criteris i alternatives de planejament i gestió.
-Col•laborar i assessorar en les tasques de confecció del POUM i dels processos de planejament.
-Valorar i fer propostes sobre les al•legacions presentades.
-Elaborar informe, si ho considera oportú, previ al de l’equip redactor, en tots el tràmits d’aprovació municipal de l’expedient del POUM.
- Fer propostes i actuacions per fomentar la participació ciutadana durant la tramitació de les gures de planejament i instrument de gestió sempre que ho considerin convenient.
-Analitzar, debatre i proposar solucions als diferents problemes urbanístics locals i territorials.
-Incentivar estudis d’investigació sobre les necessitats futures de la ciutat des de la vessant urbanística.
-Assenyalar prioritats per a l’elaboració dels programes d’actuació urbanística.
-Proposar la convocatòria de consultes ciutadanes en els supòsits de modificacions rellevants del planejament.
-Fer propostes i emetre informes, per pròpia iniciativa i/o a petició de l’ajuntament, en matèria urbanística.
2.- El Consell Assessor informarà, amb caràcter previ i preceptiu, els expedients de formulació, revisió i/o modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbana Municipal i d’altres instruments d’ordenació urbanística estructural.

Les nostres facultats com a Consell Assessor (com dius tu s’especifica ben clarament en el programa de PC) garantir i avaluar el nivell de participació ciutadana dintre del POUM i per altra banda involucrar-se en el seguiment de les diferents fases del POUM. però al final se’ns va aclarir que només era:

- Actuar com a observadors i fer una posterior valoració de la sessió
Amb l’agreujant que, més de la meitat de la documentació que se us va demanar (via instància) no existeix

Altres “detalls”: que no estiguessis present a la taula en la 2ª sessió? Dius això quan en la 1ª hi eres i en tot allò relacionat al POUM ets a primera fila? Diga’m malpensada Carles, crec que et veies a venir la tronada. Era curiós que, com a regidors, tan sols i fos el d’urbanisme, que precisament es l’ÚNIC que està en contra de la nova requalificació dels terrenys de Can Riera proposada en el POUM...
També és curiós que, tan omplir-se la boca de participació ciutadana i transparència, en la petició que es va fer a l’ajuntament de convocar una consulta popular (Acta del Ple 5/07/2010) la vostra resposta ha estat que no, explicació: “que s’acosten les eleccions municipals”
Una cosa Carles, pots aclarir el que vulguis, però documentats ja ho estem i molt.

Pilar Muntal

Hola Pilar,

Segurament altres municipis han optat per dotar al Consell Assessor de funcions de caire més urbanístic, però en el cas de Tavèrnoles, i tal com marca el Programa de Participació Ciutadana, es va optar per constituir un Consell Assessor de Participaicó Ciutadana. En aquest cas és important no voler confondre barrejant els conceptes, i em temo que les funcions que has enumerat del Consell Assessor fan referència a un Consell Assessor Urbanístic.

També cal tenir present que el Programa de Partiicpació Ciutadana va estar a consulta i exposició pública fa un any i mig, i a l'Ajuntament no vam rebre cap tipus d'al·legació o suggeriment. El moment de modificar les seves funcions era aleshores, no ara un cop començat tot el procés del POUM.

Potser sí que tenim diferents visions d'una mateixa realitat, la sort és que podem exposar-les i expressar-les lliurement (i el què és més important, sense faltar al respecte). Ara bé, em preocupa que pensis que els que estem a l'Ajuntament hi som per "vendre" coses i penjar-nos medalles (i més tu que també hi has estat durant 4 anys i deus conèixer el funcionament per dins). En el meu cas hi sóc per treballar per Tavèrnoles, ho tinc clar des del primer dia i mantindré aquesta actitud fins a final de legislatura.

Sobre els "detalls" de la meva absència a la taula del dia 11 de juny, jo només em vaig limitar a obeïr les indicacions de l'alcalde, quan ens va dir als regidors que a la taula només hi serien ell, l'arquitecte redactor i el tècnic de Delibera.

Gràcies per participar i deixar la teva opinió.

De falta de respecte cap, ja saps que jo soc “políticament incorrecte” pel que fa a protocol i a fer la pilota i més amb temes tan seriosos. Però en el teu escrit ens dius que no se’ns pren en consideració la nostra opinió per no tindre fonaments i ja vinc escalfada de la carta que vas escriure per encartar a la rella en la que expresseu una opinió política que (personalment) poso molt en dubte els seus fonaments.
Jo l’exposició al públic d’aquest frase la trobo perfecte i no li considero cap al•legació “garantir i avaluar el nivell de participació ciutadana dintre del POUM i per altra banda involucrar-se en el seguiment de les diferents fases del POUM” el problema ve el moment de voler-la exercir Em pots aclarir a que es refereix la part involucrar-se en el seguiment de les diferents fases del POUM? Com s’ha d’involucrar en el seguiment de les diferents fases del POUM el Consell Assessor de Tavèrnoles?

Comparteix-ho