Canal de fotos

22/1/09

Un agent mulTiDeparTamental

Recentment la Generalitat, i més concretament el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, ha creat la figura de l’Agent TDT. La finalitat d’aquesta figura és la de fer les adaptacions necessàries a les instal·lacions d’antenes col·lectives per tal que puguin sintonitzar correctament les emissions de TDT. L'Agent no deixa de ser un instal·lador inscrit al registre d’instal·ladors de telecomunicacions que s’ha d’adherir a la Junta Arbitral de Consum (que depèn del Departament d’Economia i Finances). Aquestes són les úniques condicions que es demanen a l’ordre de creació de l’Agent TDT.

És raonable que les comunitats de veïns vulguin tenir totes les garanties que les instal·lacions que els estan pressupostant siguin les justes i necessàries, i per això veig positivament la creació de la figura de l’Agent TDT. Però aquesta garantia també la donaria l’informe tècnic i el projecte d’un enginyer de telecomunicació, un professional que em sembla que està quedant massa arraconat en tot aquest procés d’adaptació a la TDT.

El què trobo més sorprenent d’aquest procés de creació (i posterior distribució dels carnets) de l’Agent TDT és que aquest depengui del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Estem davant una duplicitat de registres (amb els conseqüents tràmits) i potser també estaríem davant una intromissió de les tasques que se li atribueixen a la Secretaria de Telecomunicacions i de la Societat de la Informació (que depèn del Departament de Governació i Administracions Públiques).

És cert que la Secretaria de Mitjans de Comunicació ha estat treballant fort per fer el desplegament dels diferents centres emissors de TDT que permetin arribar a una bona part de la població. Portar el senyal de la CCMA a tot el territori és una obligació d’aquesta Secretaria i per tant s’entén que hagi assumit aquesta tasca dintre del procés d’adaptació a la TDT. El que no entenc és que ara, de cop i volta, la Secretaria de Mitjans de Comunicació hagi agafat competències per regular actuacions dintre de les ICT (Infraestructures Comunes de Telecomunicacions), que són exclusivitat de la Secretaria de Telecomunicacions i de la Societat de la Informació.

Tot plegat un desgavell. Per poder tenir el carnet d’Agent TDT calen només dos requisits, però aquest instal·lador haurà de fer tràmits vinculats a tres Departaments de la Generalitat diferents. No és precisament un bon exemple d’eficiència.

Comparteix-ho